ด่วน !! วัดระฆัง ญี่ปุ่น
แจ้งให้ทราบ
วัดระฆังมีสาขา ในประเทศญี่ปุ่นแล้วจ้า

โดย พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์
เป็นประธานสงฆ์

อ่าน ประวัติวัดระฆัง ญี่ปุ่น

ข่าวด่วน !

 

หนังสือของดีวัดระฆัง ภายในบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกัยพระสมเด็จ ที่ทางวัดได้จัดสร้างและมีไว้ให้บูชา ่

ตั้งแต ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึง ปัจจุบัน พร้อมรายละเอียดและรููป พิมพ์เป็น สี รูปภาพชัดเจน ราคา ๘๐๐ บาท จัดพิมพ์โดย วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

ท่านใดสนใจ เชิญติดต่อขอบูชาได้ที่ วิหารหลวงพ่อขาว บริเวณที่จำหน่ายพระ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ : หากหนังสือหมด ทางเวป จะประกาศให้ทราบ ถ้ายังไม่เห็นประกาศ หนังสือยังมี

ของดีวัดระฆัง

ตัวอย่าง ของดีวัดระฆัง เรื่อง พระสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕

 

ข้อธรรมะ....น่าสนใจ

๑.ความแตกต่างที่ซ่อนอยู่ระหว่างการทำบุญใหญ่กับการทำบุญเล็กแม้เพียงครั้งเดียว
๒.การดับปฎิฆะ (ความกระทบกระทั่งไม่ชอบใจ ผิดใจ)
๓.เหตุที่ทำให้สีกายและรัศมีของเทวดาต่างกัน

 

ภาพกิจกรรม !

สถานปฏิบัติธรรมสวดมนต์ (พระพิมลภาวนาภิธาน (วิ.)) จ.พระนครศรีอยุธยา
สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตาก วัดระฆัง คณะ ๒
สอบธรรมศึกษา ตรี โท และ เอก ๒๕๕๔
เปิดสนามสอบนักธรรมโท เอก ประจำปี ๒๕๕๔
กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ชวนพ่อไหว้พระ
เปิดสนามสอบนักธรรมตรี ประจำปี ๒๕๕๔ สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดระฆังโฆสิตาราม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๔ (วันบรรพชา)
โครงการบรรพชาสามเณภาคฤดูร้อน ๒๕๕๔ (วันลาสิกขา)
โครงการนวกะเสริมความรู้ - พระกัมมัฏฐานพระนวกะ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๓ 

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา ๒๕๕๓
สนามสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และ เอก ๑
สนามสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และ เอก ๒
สนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และ เอก ๓

สนามสอบนักธรรมโท และ เอก
สนามสอบนักธรรม โท และ เอก ๒
สนามสอบนักธรรม โท และ เอก ๓

ภิกษุสันดานกา
    โดย
พระครูโฆสิตพุทธิศาสต
ร์
 

บทความเชิงวิชาการ อันเนื่องมาจากศิลปะ
เกิดขึ้นมาจากความบังเอิญที่ได้เห็น
ภาพผลงานทางศิลปะประเภทจิตรกรรม ชื่อภาพว่า “ ภิกษุสันดานกา ” More

วิปัสสนาญาณ ๒ ภาษา

16 Insight Knowledges in 2 languages

ก้าวใหม่ของเว็บไซต์ วัดระฆังฯ ขอเชิญท่านตรวจสอบ การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของท่านว่า ก้าวหน้าอย่างไรจากวิปัสสนาญาณ ๒ ภาษา

Ven’ble Phrakhrughositbuddhisat (Theerapan Vajiranano) welcomes Thai meditators and non-Thai meditators to check their practice of insight meditation “How is it  in progress?” from 16 insight knowledges.

Buddhist Ethics and Mental Development


You are invited to read a Buddhist academic English article on “Buddhist Ethics and Mental Development” written by.....More

ตรวจผลสอบ นักธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ - ๒๕๕๔..

 


More
เรียนเชิญ (เรียนฟรี)
ผู้ที่สนใจ ใฝ่รู้ที่จะศึกษาพระอภิธรรม เพื่อความเข้าใจเรื่องความคิด จิตใจ ชีวิตตนเอง เพื่อพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างถูกต้อง
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลความรู้อภิธรรมได้แล้ววันนี้
(คอมพิวเตอร์ของท่าน ต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อการอ่านข้อมูล)


  Download Now

      - ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับพระอภิธรรม
      - คู่มือศึกษาพระอภิธรรม
      - ชีวประวัติ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจาริยะ
      - ประวัติความเป็นมาของพระอภิธรรม ตอนที่ 1
      - พระอภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือไม่ ?ภาพบรรยากาศ การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
โดย พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ดร.พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณป.ธ. ๔ พธ.บ., Ph.D.)
vajirayan@watrakang.com
ฟรี เรียนเชิญ ฝึกปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน กับพระอาจารย์ ดร. พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ และ พระวิปัสสนาจารย์ สำนักเรียนวัดระฆังฯ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ขั้น ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลความรู้

เรื่องวิปัสสนากรรมฐานได้แล้วที่นี่
(คอมพิวเตอร์ของท่าน ต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อการอ่านข้อมูล)


  Download Now

      - วิปัสสนาญาณ ๑๖
      - ความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (ปรับปรุง)
      - สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน (ปรับปรุง)
      - การเจริญสติปัฏฐาน (ปรับปรุง)

      - ประวัติ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์

พระเจดีย์ อ่านบทความ เรื่อง พระพุทธศาสนาในรัฐอณุราจัลประเทศ โดยพระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ ผู้ข่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

      รัฐอณุราจัลประเทศเป็นรัฐหนึ่งในบรรดา ๒๘ รัฐของอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอินเดีย มีขอบเขตทางทิศเหนือติดต่อกับตอนใต้ของจีน ทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ บางส่วนที่เป็นตอนเหนือของพม่า ทางทิศตะวันตกติดต่อกับภูฏาน และทางทิศใต้ติดต่อกับรัฐอัสสัม

อ่านบทความ เรื่อง รุ่งอรุณแห่งพระธรรมทูตไทย
โดย พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ ผู้ข่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

ในอินเดีย มีคำสอนอันเก่าแก่ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์พระเวท ที่สอนกันอยู่ในเวลานั้น มีขนบธรรมเนียมต่างๆ และพิธีบูชาเทพเจ้าที่ผู้คนในสมัยนั้นคิดว่า ...... การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธศาสนา, การเผยแผ่พระพุทธศานาสู่นานาประเทศ, วัดไทยแห่งแรกในต่างประเทศ

อ่านบทความ เรื่อง พระพิธีธรรม
โดย ดร.พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง

พิธีการอันเกี่ยวเนื่องด้วยผู้ตายที่เรียกว่า “พิธีธรรม” ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงพิธีกรรมที่มีพระสงฆ์จำนวน ๔ รูปที่ได้รับสมมุติให้สวดภาณวาร (อ่านว่า ภา-นะ-วาน คือ ธรรมที่จัดไว้เป็นหมวดๆ สำหรับสาธยาย) หรือ สวดอัฏนา (อ่านว่า อัดตะนา ได้แก่การเรียกชื่อการยิงปืนในพิธีสวดอาฏานาฏิยสูตรในวันทำพิธีตรุษว่า “ยิงปืนอัฏนา”) ในงานพระราชพิธีตรุษสงกรานต์ (พิธีนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วแต่เมื่อใดยังไม่พบหลักฐาน) หรือสวดอภิธรรมในการศพของหลวง เรียกว่า “พระพิธีธรรม” ......More


VISAKHA PUJA DAY !
     
"Welcome to read history of International Day of
Vesak at United Nations" More

การปฏิบัติธรรมนานาชาติ International Meditation Club of Watrakang
     
เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม โรงเรียนปริยัติธรรม วัดระฆังโฆสิตาราม ได้มีกิจกรรมพิเศษ .... More


วัดสำคัญในครั้งพุทธกาล ตอน 2

ตอนวัดปุพพาราม
ดร.พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ (ป.ธ. ๔ พธ.บ., Ph.D.)   รวบรวม

สาเหตุแห่งการสร้างวัด มิคารเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวของนางวิสาขาเห็นว่าเครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธน์(มหาละดาปะสาด) ที่ธนัญชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาเกตผู้เป็นบิดาของนางสร้างให้ก่อนส่งตัวมาเป็นสะใภ้ของตนที่เมือง
สาวัตถี อันเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล หนักเกินไป ไม่เหมาะที่จะสวมใส่ประดับตกแต่งร่างกายไปไหน มาไหนได้..... More


ติดตามเรื่องราว วัดสำคัญในครั้งพุทธกาล ตอน วัดเวฬุวนาราม

ตอน วัดเวฬุวนาราม
ดร.พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ (ป.ธ. ๔ พธ.บ., Ph.D.)   รวบรวม   

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงโปรดชฎิล ๓ พี่น้องพร้อมด้วยบริวาร๑๐๐๐คน ณ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ และให้บวชเป็นพระภิกษุแล้ว ทรงนำภิกษุเหล่านั้นเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ ประทับ ณ ลัฏฐิวัน(สวนตาลหนุ่ม) ...... More

 


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
เลขที่ ๒๕๐/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
copyrights 2004 watrakang.com. all rights reserved. โทร.02-418-1079
library@watrakang.com